Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:30
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Vesperás Virágvasárnap

Istenem, † jöjj segítségemre!
Uram, siess megsegíteni engem! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön-örökké. Á-men. Dicsőség néked, Krisztus, örök dicsőség Királya!

Antifóna:
A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért
törték össze, az ő sebei szereztek nékünk gyógyulást.

109. zsoltár
Mondá az Úr az én Uramnak: * „Ülj az én jobbomra!
míg én ellenségeidet zsámollyá teszem, * a te lábaidnak.”
Az Úr kinyújtja Sionból hatalmad vesszejét: * ellenségeid közt uralkodjál!
„Születésed napjától tiéd a királyság, † szentséges fényességben: *
magamból szültelek téged a hajnali csillag előtt.
Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: *
Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint.
Az Úr áll a te jobbod felől, * és eltiporja a királyokat haragja napján.
Patakból oltja útközben szomját, * azért emeli föl büszkén a fejét.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, * és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, * és mindörökkön-örökké. Amen.

Antifóna: A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért
törték össze, az ő sebei szereztek nékünk gyógyulást.

111. zsoltár
Boldog ember az, ki az Urat féli, *
az ő parancsolatait igen kedveli.
Hatalmas lesz annak ivadéka a földön: *
az igazak nemzetsége megáldatik.
Dicsőség és gazdagság az ő házában, *
és az ő igazsága megmarad örökkön örökké.
Az igazaknak a sötétségben világosság támad: *
ő, az irgalmas, könyörülő és igaz.
Boldog ember, aki könyörül és szívesen ád, †
az ő dolgait igazul rendezi: * meg nem inog ő mindörökké!
Örök emlékezete marad az igaznak, *
rossz hírtől nem kell félnie.
Kész az ő szíve, mert az Úrban bízik, †
szíve erős, nem ismer félelmet, *
mígnem meglátja ellenségeinek bukását.
Osztogat, adakozik a szegényeknek, †
az ő igazsága megmarad örökké, *
feje dicsőségesen fölemelkedik.
Látja ezt a gonosz, és bosszankodik, †
fogát csikorgatja, és magát emészti: *
a bűnösök vágya szertefoszlik.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. A-men.

Antifóna: A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért
törték össze, az ő sebei szereztek nékünk gyógyulást.

113. zsoltár

Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, *
Jákob háza a barbár nép közül,
akkor lett Júda az Úr szentélye, *
és Izrael az ő országa.
Ezt látván meghátrált a tenger árja, *
és a Jordán vize visszafordult.
A nagy hegyek, mint a kosok, ugrándoztak, *
és a halmok, mint a kis bárányok.
Mi lelt téged, tenger, hogy meghátráltál, *
és téged, Jordán vize, hogy megfordultál?
Ti hegyek, miért ugrándoztok, mint a kosok, *
és ti halmok, mint a kis bárányok?
Reszkess, te föld, az Úr színe előtt, *
Jákob Istenének színe előtt,
aki a sziklát tóvá változtatja, *
és a szirtet vizek forrásává.
Nem nékünk, Uram, nem nékünk, †
nevednek adj dicsőséget, *
a te irgalmasságodért és igaz voltodért!
Miért mondják rólunk a népek: *
„Az ő Istenük ugyan hol van?”
A mi Istenünk a mennyben lakik, *
és amit akar, mindazt végrehajtja.
Ezüst és arany az ő bálványuk, *
csupán emberkéz alkotása:
Van szájuk, de nem beszélnek, *
szemük is, de mégsem látnak;
van fülük, de nem hallanak, *
orruk illatot nem érezhet;
van kezük, de nem tapintanak, †
van lábuk, de nem járhatnak, *
nem kiáltanak az ő torkukkal.
Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik, *
és mindazok, akik bennük bíznak!
Isten népe, az Úrban remélj, *
ő lesz segítőd és védőpajzsod.
Áron háza, az Úrban remélj, *
ő lesz segítőd és védőpajzsod.
Istenfélők népe, az Úrban remélj, *
ő lesz segítőd és védőpajzsod.
Megemlékezik az Úr mirólunk, *
Istenünk majd megáld minket.
Megáldja Izrael nagy családját, *
megáldja Áron házát,
Megáldja mindazt, aki az Urat féli, *
kicsinyeket és nagyokat egyaránt.
Sokasítson meg az Úr titeket, *
titeket és gyermekeiteket!
Áldjon meg az Úr titeket, *
ő, aki az eget és a földet megalkotta.
A magas ég az Úr birodalma, *
de a földet átadta az embereknek.
Nem a holtak dicsérnek, Uram, téged, *
sem azok, akik leszállnak az örök csendbe.
De mi, akik élünk, áldjuk az Urat, *
mostantól fogva mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Amen.

Antifóna:
A mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért
törték össze, az ő sebei szereztek nékünk gyógyulást.

Szentírási rész – Capitulum (1 Kor 9,24-25)
Testvérek! Az üdvösség híre nektek szólt.
De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték el Jézust,
hanem ítéletükkel beteljesítették a próféták szavát,
amelyet szombatonként mindig felolvasnak.
Bár semmi halált érdemlő bűnt nem tudtak róla,
mégis halálát kérték Pilátustól.
Miután így minden beteljesedett, amit róla írtak,
levették a keresztfáról, és sírba tették.
De Isten harmadnapra feltámasztotta a halálból. - Istennek legyen hála.

Kantikum
Krisztus értünk szenvedett, †
nektek példát hagyva, *
hogy az ő nyomdokait kövessétek.
Ő sohasem vétkezett, *
és szájában hamisságot nem találtak.
Amikor szidalmazták, nem szitkozódott, †
amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, *
hanem az igazságos bíróra bízta magát.
A mi bűneinket maga fölvitte *
saját testében a keresztfára,
hogy meghaljunk a bűnnek, †
és igaz életet éljünk: *
Az ő sebei szereztek nékünk gyógyulást.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor, *
és mindörökkön-örökké. Amen.

Válaszos ének – Responzórium

É. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
N. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
É. Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
N. És áldunk téged.
É. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, * és a Szentléleknek.
N. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.

Himnusz
1. Király zászlói lengenek, villog titkával a Kereszt:
rá testben fölfeszíttetett, ki minden testet alkotott.

2. Szögekkel verve tagjai, kinyújtva lába és keze:
itt függ a véres Áldozat, ki a megváltás ára volt.

3. A lándzsa szörnyű vashegye itten sebezte oldalát,
vérrel és vízzel áradott, lemosni bűneink sarát.

4. Betellett Dávid jóslata, amelyet egykor énekelt,
hirdetvén minden nép között: A Fán országol Istenünk!

5. Ó fényességes, drága Fa, Király vérével bíboros,
te méltó törzsről származol, hogy érintsd szentelt tagjait.

6. Te áldott, kinek ága közt váltságunk díja lebegett,
te lettél teste mérlege, s a poklot megrabolta fád!

7. Szent kérged ont jó illatot, ízed a nektárt győzi le,
Ezer gyümölccsel boldogan, tapsolnak győztes karjaid!

8. Üdvözlégy, oltár, szent Kereszt, melyen Ő dicsőn szenvedett,
rajtad az Élet halni szállt, s holtával szerzett életet!

9. Ó szent Kereszt, te egy remény, a szenvedés szent idején
növeld a jókban javaid, s töröld a bűnös vétkeit.

10. Háromságos nagy Istenünk, dicsérnek téged mindenek,
s kiket megvált a szent Kereszt, vezérelj minket szüntelen. Amen.

Párvers
E. Ments meg engem, Uram, a gonosz embertől!
N. Az álnok embertől szabadíts meg engem!

Magnificat-Antifóna: Sok jó dolgot cselekedtem én nektek;
melyikért akartok engem most megölni?

Magasztalja * az én lelkem az Urat,
és örvendezik az én lelkem *
az én üdvözítő Istenemben,
Mert meglátta az ő szolgálójának alázatosságát, *
és íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzedékek.
Mert nagy dolgot cselekedett énvelem a Hatalmas, *
és szent az ő neve,
És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre, *
azokon, kik őt félik.
Hatalmasságot cselekedett az ő karjával, *
szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által.
Letette a hatalmasokat a székről, *
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket betöltötte jókkal, *
de a gazdagokat üresen küldte el.
Fölvette Izraelt, az ő szolgáját, *
megemlékezett irgalmasságáról,
Miképpen megmondotta egykor atyáinknak, *
Ábrahámnak és az ő ivadékának mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, *
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor,*
és mindörökkön-örökké. Ámen.

Antifóna: Sok jó dolgot cselekedtem én nektek;
melyikért akartok engem most megölni?

P. Kyrie, eleison.
N. Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Miatyánk...

Könyörgés - Urunk, Istenünk, segíts minket,
hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen,
amellyel Krisztus szerette a világot,
és halálra adta értünk önmagát.
Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. Amen.

Áldás

Mondjunk áldást az Úrnak:
Istennek legyen hála.

Mennyországnak Királynéja,
angyaloknak szent Asszonya,
áldott gyökér, Szűz Mária:
üdvözlégy, Krisztus szent Anyja!

Teáltalad e világra
új világosság virrada.
Örülj, dicsőség virága,
kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos Szűz,
Isten véled, szép virág, Szűz,
mennyben Szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.