Győzelemről nevezett Szűz Mária plébániatemplom

Miserend

H K Sze Cs P Szo V
6:45
7:00
8:30
11:00
16:30
18:00
Fehérek temploma
Regőczi kápolna

Urnatemetői Szabályzat 2018. január 1-től

Felsővárosi Plébánia, 2600 Vác, Káptalan utca 4.
2018. január 1-től

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) és a végrehajtása tárgyában kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vhr), valamint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által 2015. évben kiadott, a Magyar Katolikus Egyház temetőiről, temetkezési tevékenységéről és a katolikus egyházi szertartás szerinti temetkezésről szóló Szabályzat (a továbbiakban: MKPK Szabályzat) alapján a Vác, Felsővárosi Plébánia (székhelye: 2600 Vác, Káptalan utca 4., a továbbiakban: Plébánia) a tulajdonában levő ún. urnatemető használatának rendjéről (működéséről) az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) alkotja és teszi közzé.

I. A szabályzat célja
1. A szabályzat célja, hogy a Plébánia tulajdonában levő urnatemetőben, mint egyházi tulajdonú temetkezési emlékhelyen (a továbbiakban: urnatemető) zavartalan legyen a temetkezési tevékenység, ezen emlékhely szent jellegének védelme, illetve ennek előmozdítása, az elhunytak illő és tisztességes eltemetése, emlékük méltó megőrzése és ápolása, a kegyeleti jogok érvényesítése.

II. A szabályzat hatálya
1. A szabályzat hatálya kiterjed a Plébániára, mint az urnatemető tulajdonosára, egyben fenntartójára és üzemeltetőjére, továbbá azokra az egyházi és világi személyekre (klerikusok, alkalmazottak, megbízottak), akik az urnatemető fenntartásában, üzemeltetésében és temetkezési szolgáltatási tevékenység végzésében, valamint a katolikus egyházi szertartás szerinti búcsúztatásban bármilyen módon részt vesznek, illetőleg azokra, akikre nézve e tevékenységek során jogok keletkeznek és kötelezettségek hárulnak.
2. Az urnatemető a Vác Fehérek Temploma alatt feltárt temetkezési helyen található.(Március 15. tér 22.)

III. Általános rendelkezések
1. A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás joga mindenkit megillet.
2. Az urnatemetőben –általában- csak annak a személynek a hamvai helyezhetők el, akit megkereszteltek.
3. Nem megkeresztelt halott hamvainak elhelyezésére csak a plébános írásos engedélyével kerülhet sor.

IV. Az urnatemető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai
1. Az urnatemetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében     megbotránkozást kelt vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog gyakorlását.
2. Az urnatemetőben 14 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem tartózkodhat.
3. Az urnatemetőbe állatot bevinni, beengedni – a vakvezető kutya kivételével – tilos.
4. Temetés után élővirág vagy koszorú a fülke mellett, vagy annak közelében tisztasági okokból legfeljebb 5 naptári napig maradhat! Amennyiben az eltemettető nem viszi el, a temetőgondnok jogosult azt eltávolítani.
5. A temetési szertartás alkalmával az urnatemetőbe 1 darab koszorú, és a Plébánia vázáiban elhelyezett vágott virágok vihetők le. Ha a szertartásra több koszorút hoznak a hozzátartozók, azokat az urnatemetőben nem tudjuk elhelyezni, ezért azokat a szertartás után a hozzátartozóknak el kell vinni.
6. Amennyiben a koszorún, virágokon elhelyezett búcsúszalagokat, valamint a temetési szertartás alatt elhelyezett vázákat az eltemettető el kívánja vinni, azt a 4. pontban leírtak alapján, a virágok és a koszorú eltávolításáig megteheti.
7. Az urnatemető területén csak az urnafülke díszítésére szolgáló tárgyakat (kiskoszorú, virág, stb.) szabad elhelyezni, de azt is csak abban az esetben, ha a mellette lévő urnafülkét nem takarja. A rendezettség érdekében gondoskodni kell folyamatos cseréjükről vagy időben való eltávolításukról. Szálas virágok csak az urnatemetőben található közös virágvázákban helyezhetők el. A közös vázákat munkatársaink hetente takarítják. A kövezetre saját vázában virágot, mécsest letenni tilos.
8. Engedély nélkül elhelyezett, az urnatemető használati rendjét zavaró tárgyakat (pl. vázák, mécsesek, koszorúk, stb.) a temetőgondnok jogosult eltávolítani.
9. Az urnatemetőben mécsesek gyújtására – tűzveszély, és tűzrendészeti előírások miatt – csak a kihelyezett állványokon, az itt található mécsesek meggyújtásával van lehetőség.

V. A fedlapra vonatkozó szabályok
1. Az urnafülke fedlapjára az eltemettetőnek egységes betűtípussal lehet elkészíttetni a feliratot. A fedlapra a Plébániával szerződésben álló kőfaragó készíti el a feliratot..
2. Az urna fedlapjára helyezett virágok, vagy más applikációk ellopásáért a Plébánia felelősséget nem vállal.

VI. Ravatalozás
1. A temetési szertartásra a hamvakat tartalmazó urna ravatalozása a Fehérek Templomában történhet. 2. A ravatalozás előkészítése a sekrestyés feladata. 3. A temetési szertartáskor szükséges egyéb tennivalót (urna elhelyezés, urnafülke lezárása) a megbízott temetkezési vállalkozó végzi.
4. Amennyiben az elhunyt nem volt megkeresztelve, vagy a temetést nem egyházi szertartással végzik, a ravatalozás az urnatemetőben végezhető, külön plébánosi engedéllyel. 3. A ravatalozás alatt csak egyházi, vagy egyházi jellegű komolyzene (pl. Bach, Mozart, Liszt stb.) hangozhat el.
4. Az elhunyt felravatalozása általában a temetési szertartás előtt 1/2 órával történik.

VII. Temetési szertartások ideje
1. A temetési szertartások időpontjait a Plébánia irodájában kell egyeztetni minden esetben.
2. Temetést hétköznapokon 9-16 óra közötti időben lehet végezni.
3. Szombati temetésre a plébános külön engedélyével kerülhet sor.
4. Vasárnap semmilyen körülmények között sem vállalunk temetést.

VIII. Temetőgondnok
1. Az urnatemetővel kapcsolatos gondnoksági feladatokat a Plébánia által foglalkoztatott temetőgondnok látja el.
2. A temetőgondnok feladatai, kötelezettségei a következők:
– ellenőrzi az urnatemető tisztán tartását, gondoskodik az urnatemető rendjének betartásáról és betartatásáról,

IX. Urnafülke felnyitása
Az urnafülke felnyitása (fedlap levétele) csak a Plébánia engedélyével végezhető. Ha az urnafülkét bármely okból fel kell nyitni, – kivételt képez ez alól, ha ez a temetési szertartás előkészítésével kapcsolatosan történik – ezt minden esetben a Felsővárosi Plébánián be kell jelenteni.

X. Az urnatemető látogatásának szabályai
1. Az urnatemető az átadott kulccsal bármikor látogatható. Az utolsónak távozáskor minden esetben kötelező az ajtót kulccsal bezárni.

XI. Kegyeleti szolgáltatások feltételei
2. A Plébánia urnatemetőjében temetési szertartást végezhet a Plébánia papja, diakónusa, máshonnét felkért katolikus pap, vagy diakónus, az eltemettető által felkért történelmi egyházi személy.

XII. Temetési szertartáson kívüli liturgikus események rendje az urnatemetőben
1. Az urnatemetőben Halottak napján megemlékező szertartást végzünk.
2. Halottak napján a Fehérek Templomában szentmisében emlékezünk meg az urnatemetőben eltemetett minden megholtról.

XIII. Záró rendelkezések
1. Ez a szabályzat 2018. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Plébánia által korábban kiadott temetőszabályzatok hatályukat veszítik.
2. A szabályzatot a Plébánia képviselőtestülete 2017. szeptember 25. napján megtartott ülésén megtárgyalta és elfogadta.
3. A szabályzatot az urnatemetőben ki kell függeszteni.
4. A szabályzatot az urnafülke feletti rendelkezési jogot szerzővel, illetve az eltemettetővel meg kell ismertetni. Annak megismerése után minden érintettre nézve a rendelkezés betartása kötelező.
5. Ebben a szabályzatban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben aTv., a vhr., és más világi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 11. pontja), valamint az MKPK Szabályzat és más egyházi jogforrások [vö. MKPK Szabályzat 4. § (1) bekezdésének 19. pontja) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Dátum: 2017.szeptember 25.

A Felsővárosi Plébánia képviseletében:

Dr Csáki Tibor
plébános